คาถาบูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์ที่แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย

pra

คําบูชาพระรัตนตรัย

บทสักการะพระรัตนตรัย หรือ คำบูชาพระรัตนตรัย เป็น บทสวดมนต์ ที่พุทธศาสนิกชนใช้ในการบูชาพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ บทสวดมนต์นี้มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี

บทสักการะพระรัตนตรัย มีดังนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ขอขอบคุณ คลิปจาก Youtube Channel Chate 519

ความหมาย  บทสักการะพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา แปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 • พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม แปลว่า พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว
 • ธัมมัง นะมัสสามิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ แปลว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
 • สังฆัง นะมามิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

การบูชาพระรัตนตรัย

ขอขอบคุณ คลิปจาก Youtube Channel E-TECH Education Channel

 

การบูชาพระรัตนตรัยสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • การกล่าวบทสักการะพระรัตนตรัย
 • การไหว้พระ
 • การถวายดอกไม้ธูปเทียน
 • การฟังธรรม
 • การปฏิบัติตามหลักธรรม

คําบูชาพระรัตนตรัย เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี บทสวดมนต์นี้มีความสำคัญต่อ พุทธศาสนิกชน เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อและศรัทธาในพระรัตนตรัย ซึ่งจะช่วยนำพาให้พุทธศาสนิกชนไปสู่หนทางแห่งความสุขและความเจริญ

นอกจากนี้ บทสักการะพระรัตนตรัย ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ กตัญญูกตเวที ต่อพระรัตนตรัย ที่ได้ประทานความรู้และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนจึงควรสวดบทสักการะพระรัตนตรัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย

บทสักการะพระรัตนตรัย เป็นบทสวดมนต์ที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก พุทธศาสนิกชนควรสวดบทสักการะพระรัตนตรัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี